?

Log in

No account? Create an account
red_nadia [entries|archive|friends|userinfo]
red_nadia

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 20th, 2014|11:28 am]
red_nadia
20 декабря.
Вот еще один стих понравился. Лексика автора - О. Бузины.

За що стояли на Майданi?
За що людскую кров лили?
За те щоб цiни повишали,
I знову плакали хохли.

За те щоб Крим знов став московським,
I щоб донбаським став Донбас.
За те, щоб долго Украiни
Рiшав в Европi пiдарас.
LinkReply